[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบงานและข้อมูลบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 243 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ธ.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
17 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
174 คน
สถิติเดือนนี้
1444 คน
สถิติปีนี้
87808 คน
สถิติทั้งหมด
399517 คน
IP ของท่านคือ 54.145.51.250
(Show/hide IP)
link banner
ติดต่อเรา
งานประชาสัมพันธ์

  
ทิศทางการจัดการศึกษา  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
    มุ่งจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่สากล


คำนิยาม(Definition)
     1. มุ่งจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส หมายถึง ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
     2. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงมีคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
       2.1 การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
       2.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
       2.3 การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจ
และความปลอดภัย
       2.4 การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่สากล  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)
     1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้าวสู่สากล
     2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
     4. จัดระบบบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์(Goals)
     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวสู่สากล
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเรียนรู้ ทั่วถึงและมีคุณภาพ
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ (Strategies)
     กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาสากล  
     กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ และมีค่านิยม 12 ประการ
     กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
     กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

หลักการทำงาน
คุณภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง โปร่งใส  เป็นธรรม

เงื่อนไขความสำเร็จ
    1. เร่งระดมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
    2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
    3. นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดีย มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การบริหารอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมร่วม
จิตบริการ  สานความร่วมมือ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ยึดติดธรรมาภิบาล
     1. จิตบริการ หมายถึง มีจิตสำนึกการบริการ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งสู่เป้าหมาย การบริการเป็นเลิศ
ด้วยการคิดบวก ปฏิบัติงานบริการด้วยความจริงใจอย่างมืออาชีพ มุ่งปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การเป็นหน่วยงานราชการที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศ
     2. สานความร่วมมือ หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
     3. มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
     4. ยึดติดธรรมาภิบาล หมายถึง บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญ 
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่าคุ้มทุน

ภาพแห่งความสำเร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง นำสู่
การบริการที่เป็นเลิศ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ครูมีความเป็นมืออาชีพ ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักการเรียนรู้ ดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่สากล